Lennox Heat Pumps

Lennox.

SL25XPV

Up to 24 SEER

Up to 11.8 HSPF

XP25

Up to 23.5 SEER

Up to 10.2 HSPF

XP21

Up to 19.2 SEER

Up to 9.7 HSPF

XP20

Up to 20 SEER

Up to 10 HSPF

EL18XPV

Up to 18 SEER

Up to 10 HSPF

EL16XP1

Up to 17 SEER

Up to 9.8 HSPF

EL15XP1

Up to 16 SEER

Up to 9 HSPF

ML16XP1

Up to 17 SEER

Up to 9.8 HSPF

ML14XP1

Up to 16 SEER

Up to 9 HSPF

16HPX

Up to 17 SEER

Up to 9.5 HSPF